Nedim

Sevdiğim cânım yolunda hâke yeksân olduğum Iyddır çık naz ile seyrana kurban olduğum Ey benim aşkında bülbül gibi nâlân olduğum…

Bakıp o şûh ile nâz û niyâza meşk ederiz Gülün tebessümüne bülbülün terânesineBir şeker hândeyle bezm-i şevkâ câm ettin beni…

Ey şûh-ı kerem-pişe dîl-i zâr senindir Yok minnetin asla Ey kân-ı güher anda ne kim var senindir Pinhân u Hüveydâ…

Sen bî-haber hayâlin ile gûşelerde biz Tâ subh olunca her gece ayş u dem eylerizEsdikçe bâd-ı subh perîşânsın ey gönül…

Hele îd oldu ol gül-gonce handân olduğun gördük Demâg-ı telh-kâmın şekkeristan olduğun gördükO sîm endâmı aldık halka-î ağûuşa bir kerre…

Sâkî nigehin tamam kâr etdi bana Hayretle cihan yüzünü târ etdi bana Cahbâya bahane bulma vallah billâh Nitdiyse o çeşm-i…

Bir safa bahşedelim gel şu dil-i na-şada Gidelim serv-i revanım yürü sa’d-abada İşte üç çifte kayık iskelede amade Gidelim serv-i…