Baki

Yaşumuz dökmege ol dürr-i ‘Adendür bâ’is Göñlümüz düşmege ol çâh-ı zekandur bâ’isTurra-i tâli’umuñ böyle perîşanlıgına Yine ol zülf-i pür-âşûb u…

Turmaz yanumda hançerini vasf ider nigâr Ya’nî baña tokındurur ol şûh-ı şîvekârGâyetde teşne idi göñül âb-ı vasluña Susızlıgını kesdi o…

Tab’ı mir’ât-i cemâl-i cân-fezâ-yı saltanat Sînesi Âyîne-i ‘âlem-nümây-ı saltanatÂsitânı topragından tûtiyâ-yı çeşm-i baht Hâk-pâyı cevherinden kîmyâ-yı saltanatÇeşmesâr-ı sebzezâr-ı devletinden reşhadur…